REKLAMA

Sesja Rady Miasta Rzeszowa. Sprzedaże, najmy, dopłaty (NA ŻYWO)

Sesja Rady Miasta Rzeszowa. Sprzedaże, najmy, dopłaty (NA ŻYWO)

LXXXIX sesja Rady Miasta Rzeszowa, odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 r.

3. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Prezentacja podstawowych parametrów budżetu Miasta na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

7. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa uchwała z dnia 30 marca 2021 r. Nr XLIV/933/2021 za lata 2021 – 2022.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zabezpieczenia w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2024 środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa (na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość).

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Wąwozowej.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Kpt. Edwarda Brydaka w Rzeszowie.

13. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ul. Rumiankowej (dot. działki nr 818 obr. 209).

14. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ul. Rumiankowej (dot. działki nr 682/2 i 673/6).

15. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Nagietkowej.

16. Uchwała w sprawie udzielenia zgody na najem nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Szarotkowej.

17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.

18. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ dostarczanej wody, dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostaw wody i dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6.

19. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Boguchwale, ul. Suszyckich.

20. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Bydgoska).

21. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Rzeszowa (ul. Złoty Stok).

22. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

23. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

24. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

20-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)