REKLAMA

Sesja Rady Miasta Rzeszowa (NA ŻYWO)

Sesja Rady Miasta Rzeszowa (NA ŻYWO)

Zapraszam do wzięcia udziału w XCVI sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2024 r.

3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2024 roku.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco”.

5. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

6. „Strefa śródmiejska – czym jest i czym powinna dzisiaj być”. Dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026”.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów na lata 2024-2028”.

10. Stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w 2023 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2023 roku.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Malowniczej w Rzeszowie.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Ottona i Jana Pileckich.

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.

16. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski i sprawy różne.

23-04-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)