REKLAMA

RZESZÓW. Krok od powstania szpitala uniwersyteckiego?

RZESZÓW / PODKARPACIE. Podległe samorządowi województwa szpitale w Rzeszowie i Przemyślu oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego zawarły umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim, która precyzuje nowe ramy współpracy na rzecz dalszego rozwoju kierunku lekarskiego. Ma to być krok w kierunku utworzenia szpitala uniwersyteckiego.

25_1
Foto: Anna Magda / UMWP

Podpisy pod umową złożyli dyrektorzy Klinicznych Szpitali Wojewódzkich nr 1 i nr 2 w Rzeszowie, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego umowę podpisał rektor uczelni, Sylwester Czopek.

Nie jest to pierwsza umowa o współpracy pomiędzy wojewódzkimi placówkami medycznymi a uniwersytetem. W 2013 roku takie dokumenty uczelnia podpisała ze szpitalami wojewódzkimi nr 1 i 2 w Rzeszowie. A z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego umowa była zawarta w 2019 roku.

Poprzednie porozumienia wymagały już jednak aktualizacji i regulacji na nowo zasad współpracy w zakresie kształcenia w zawodach medycznych. Potrzeba ta – jak podkreślali uczestnicy spotkania – podyktowana była m.in. zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi, koniecznością uregulowania sytuacji nadzwyczajnych, jak chociażby obecna pandemia, czy rosnącymi kosztami działalności podmiotów leczniczych.

Cieszymy się, że jest kontynuacja umów ze szpitalami w Rzeszowie, ale też że dołącza do tego grona szpital wojewódzki w Przemyślu. Kształcenie studentów jest naszą wielką troską. Chcielibyśmy, aby ilość lekarzy, ich kompetencje rosły, a tego nie osiągniemy bez współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Marszałek podczas spotkania mówił także o konieczności podjęcia kolejnego wyzwania, jakim jest budowa szpitala uniwersyteckiego. O podjęciu takich starań mówił również rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jesteśmy świadkami etapowego wydarzenia, bo zamykamy pierwszy etap funkcjonowania UR na podstawie starych umów. Potrzebne było nowe otwarcie, nowe rozdanie i dzisiaj tego dokonujemy, ale bardzo ważne jest to, że porozumienie ma zapis, że będzie obowiązywało do momentu, aż nie zostanie uruchomiony szpital uniwersytecki, który przejmie część zadań szpitali wojewódzkich. Mam nadzieję, że ten czas oczekiwania nie będzie długimówił Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Zadowolenia z podpisania umów nie kryją dyrektorzy rzeszowskich szpitali KSW nr 1 i KSW nr 2.

Ta umowa zabezpiecza lepiej interesy obu stron, ponieważ ułatwia szpitalowi realizację zadań, ale także kształcenie studentów – mówił Janusz Ławiński, po. dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.

Kształcenie lekarzy ma ogromne znaczenie dla naszych szpitali. Mam nadzieję, że pozwoli w przyszłości zasilić kadry naszych klinik – zapewniała Barbara Rogowska, dyrektor szpitala nr 2 w Rzeszowie, która podkreśliła, że ta współpraca jest ważna dla rozwoju całego regionu.

 

Szkoleniem medyków zajmie się także Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego.

Dziękuję za umożliwienie rozwoju młodym ludziom w mojej jednostce, w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Cieszę się, że wspieramy kształcenie kadry medycznej – mówił z kolei dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Andrzej Kwiatkowski.

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu nie był do tej pory związany umową z uniwersytetem. Teraz współpraca szpitala z uczelnią zostanie podjęta w nowym oddziale klinicznym – ginekologii i położnictwa z pododdziałem ginekologii onkologicznej.

Cieszymy się, że szpital w Przemyślu może dzisiaj dołączyć do grupy szpitali, które współpracują z UR. Jest nam bardzo miło. Będzie to współpraca w ramach oddziału ginekologiczno-położniczego. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tej współpracy naukowej – zapewniała Barbara Stawarz, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Przemyślu.

 

Obszary, w których konieczne były zmiany zapisów dotyczą następujących kwestii:

 • wspólnego ogłaszania postępowań konkursowych na kierowników klinik,
 • inicjowania postępowania konkursowego zarówno przez szpital jak i uniwersytet,
 • wspólnego ustalenia kryteriów dla kandydatów przystępujących do konkursu,
 • rozszerzenia składu komisji konkursowej,
 • zmiany i urealnienia kwestii finansowania procesu kształcenia,
 • doprecyzowania zasad dotyczących użyczenia sprzętu zarówno należącego do szpitala jak i do uniwersytetu,
 • doprecyzowania zasad korzystania z pomieszczeń należących do szpitala,
 • doprecyzowania umowy ubezpieczeniowej i zabezpieczenia wszystkich kwestii,
  a w szczególności wzajemnego naprawienia szkód,
 • doprecyzowania zapisów dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno
  w szpitalach wojewódzkich jak i poza nimi,
 • doprecyzowania zapisów dotyczących przedstawiania harmonogramu zajęć, listy studentów jak i kadry biorącej udział w procesie kształcenia przy jednoczesnej kontroli terminowości obiegu tych dokumentów,
 • doprecyzowania zapisów dotyczących uprawnień kontrolnych każdej ze stron,
 • powołania koordynatora ds. realizacji umowy, którego zadaniem miałoby być czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem umowy poprzez realizacje funkcji kontrolnej względem stron umowy oraz informacyjnej względem podmiotu tworzącego jakim jest Województwo Podkarpackie,
 • objęcia zakresem umowy wszystkich kierunków medycznych, dla których prowadzone są zajęcia ze studentami jak również wszystkich form zajęć dydaktycznych.

Podpisanie nowych umów było poprzedzone wieloma spotkaniami roboczymi z udziałem zarządu województwa, dyrektorów jednostek oraz radców prawnych, podczas których  strony zawartych umów pracowały nad opracowaniem i przyjęciem nowych dokumentów.

Źródło: Monika Konopka / Biuro Prasowe UMWP

13-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)