REKLAMA

Radni PiS krytykują nowe opłaty za śmieci. List otwarty do prezydenta Rzeszowa!

RZESZÓW / PODKARPACIE. Rzeszowscy radni Prawa i Sprawiedliwości – Mateusz Szpyrka i Jerzy Jęczmienionka, napisali list otwarty do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Dotyczy on uchwalonej we wtorek podwyżki za odbiór śmieci na terenie miasta Rzeszowa.

__b_nowe-przepisy

Foto: pixabay.com / zdjęcie poglądowe

Radni PiS z Rzeszowa domagają się ponownego przekalkulowania sposobu obliczania stawek za odbiór odpadów w Rzeszowie. Na biurko prezydenta Tadeusza Ferenca trafił list otwarty radnych Mateusza Szpyrki i Jerzego Jęczmienionki. W liście radni zaznaczają, że opłaty za wywóz śmieci w Rzeszowie są bardzo wysokie, a składanie deklaracji śmieciowych, w oparciu o ilość mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, może być krzywdzące dla uczciwych mieszkańców.

Radni PiS proponują, by ustalanie opłat uzależnić od ilości zużycia wody w danej nieruchomości. Wówczas, ich zdaniem, nie będzie dochodziło do sytuacji, że ktoś zaniży w deklaracji liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Tak rozwiązany problem ściągalności opłat może według radnych ułatwić obniżenie ogólnej stawki za odbiór odpadów.

Na wzrost opłat dla mieszkańców za odbiór śmieci niewątpliwie wpłynęła ponad stuprocentowa podwyżka cen za wywóz odpadów do spalarni PGE Energia Ciepła S.A., znajdującej się przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie. Przed podwyżką miasto za tonę wywiezionych odpadów płaciło 302,40 zł. Opłata za wywóz śmieci wzrosła do 721 zł za tonę. Radni PiS odwołują się w swoim liście do ustawy z dnia 6 września 2019 roku. Twierdzą jednak, że zniesienie tak zwanej regionalizacji nie powinno w aż tak znaczący sposób wpłynąć na wzrost opłat dla mieszkańców.

List otwarty radnych Prawa i Sprawiedliwości Mateusza Szpyrki i Jerzego Jęczmienionki skierowany do prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca (zapis oryginalny):

W imieniu swoim oraz mieszkańców w związku z planowaną do wprowadzenia od 1 marca br., bardzo wysoką podwyżką, oczekujemy na pilne przedstawienie przez Pana Prezydenta szczegółowych założeń przyjętych podczas kalkulacji kosztów będących podstawą do zaproponowanej metody ustalenia opłat za wywóz śmieci, odpadów wraz z racjonalnym uzasadnieniem tak wysokiej podwyżki, której kosztami zostaną obciążeni mieszkańcy

Pytamy, dlaczego Pan Prezydent, widząc problemy związane ze wzrostem cen oraz odbiorem odpadów, nie podjął prac, przygotowań, które umożliwiłyby naliczanie opłat według metody od ilości zużytej wody” lub od powierzchni lokalu mieszkaniowegow celu zaproponowania mieszkańcom oraz radnym na poziomie konsultacji różnych ścieżek rozstrzygnięcia zaistniałego problemu. W nawiązanu do otrzymanej odpowiedzi od Pana Prezydenta cytuję: Z uwagi na to, że opłata naliczana wg metody od ilości zużytej wody oraz od powierzchni lokalu mieszkalnego wymaga zebrania bardzo wielu danych, przeprowadzenia obliczeń oraz szerszych analiz, które wymagają szego okresu czasu, jedyną metodą, którą można bo zastosować jest metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jednoznacznie wynika, że Urząd Miasta nie jest przygotowany do wprowadzania rozwiązań, które mogą uchronić mieszkańców przed tak wysokimi podwyżkami cen

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 3 stycznia br., przesłanym do pozostałych RIO, Rada Gminy podczas podejmowania uchwały dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, winna brać pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących dana gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 22b i 2d; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo a radni Rady Miasta jako organu stanowiącego i kontrolnego, podejmując decyzje o podwyżkach powinni dysponować dokładnymi i rzetelnie przygotowanymi przez Urząd danymi, w powyższej sprawie, niestety radni zostali tej możliwości pozbawieni. Niedopuszczalny jest także fakt, że radnych pozbawiono możliwości zadawania pytań w trakcie sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Pana Prezydenta w dniu 22 stycznia br., zamykając w jej trakcie dyskusję

W imieniu mieszkańców, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec sposobu w jaki zostały przedstawione i przyjęte na sesji uchwały związane z radykalnymi podwyżkami cen za gospodarowanie odpadami w naszym mieście, którymi obciążeni zostali mieszkańcy. Zaznaczamy, że w tak istotnej sprawie jak tak drastyczna podwyżka cen za odbiór odpadów Pan Prezydent powinien niezwłocznie rozpocząć proces konsultacji społecznych z mieszkańcami, radami osiedli, zarządcami nieruchomości, i spółdzielniami w celu wypracowania rozwiązania zgodnego z interesem nie tylko Gminy Miasto Rzeszów, ale przede wszystkim mieszkańców

Zwracamy uwagę, że koszt całego systemu gospodarowania odpadami nie może stanowić podstawy do kalkulacji kosztów jednostkowych, opłat obciążających gospodarstwa domowe oraz mieszkańców. Jako mieszkańcy mamy świadomość i rozumiemy, że ceny muszą wzrosnąć, ale 

Nie zgadzamy się na to, aby opłaty za wyz odpadów w Rzeszowie były jednymi z najwyższych w Polsce. Przykładowo w Rzeszowie przy zabudowie jednorodzinnej rodzina 8 osobowa obecnie płaci kwotę 85 złotych miesięcznie, po podwyżce będzie to już kwota 256 co daje ponad 300% podwyżki. W zabudowie wielolokalowej rodzina 6 osobowa obecnie 63 złote od 1 marca br., zapłaci 162 złotych co daje ponad 250 % podwyżki

Oczekujemy wyjaśnień, dlaczego ceny odbioru odpadów w innych miastach mogą być na dużo niższym poziomie, zastanawiamy się dlaczego nie jest to możliwe w Rzeszowie? Przykładowo ceny w innych miastach wynoszą: Stalowa Wola 13 miesięcznie od osoby, Tarnobrzeg 18 zł, Dębica 14,75 , Głogów Małopolski 22 , Łańcut 21 , Przemyśl 23 , Krosno 24 , Chełm 10,90 , Olsztyn 18 , Katowice 21,30 , Tarnów 18 , Białystok 16 od mieszkania do 40 m2 i 36 od mieszkania do 80 m2

Nadmieniamy, mamy świadomość, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości, z 6 września 2019 roku oraz innych ustaw, w tym ustawy o odpadach, która znosi obowiązek regionalizacji w odniesieniu do odpadów o kodzie 20 03 01, powoduje likwidację regionów gospodarki odpadami i tym samym utratę przez ITPOE statusu instalacji regionalnej, do której w pierwszej kolejności powinny zostać dostarczone odpady odebrane z regionu centralnego, w tym odpady odebrane z miasta Rzeszowa. Zwracamy jednak uwagę, że inne miasta funkcjonują w oparciu o te same przepisy prawa a mimo to ceny nie wzrosły u nich tak znacząco

Przedstawione w piśmie Zastępcy Prezydenta na interpelację nr 231/2020 wyjaśnienia i informacje niepełne i niewystarczające, dlatego oczekujemy pełnej informacji z czego wynika stwierdzenie, że maksymalna stawka tj. 94,80 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z metodą ustalania stawki opłaty od gospodarstwanie zagwarantowałyby naszemu miastu odpowiednich dochodów z tytułu opłaty. Jakie to odpowiednie dochody, dlaczego radnym Rady Miasta, nie przedstawiono kalkulacji w przedmiotowej sprawie? W piśmie brak jest wnież informacji o ile miasto będzie stratne w przypadku odbioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne? Wskazano jedynie aktualne stawki oraz stawki po zmienionej ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Aby kalkulacja była pełna i czytelna należy podać liczbę w celu dokonania rzetelnej weryfikacji szacowania. Zca Prezydenta Pan Andrzej Gutkowski wskazał w piśmie, że przyjęcie metody od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomośćdaje większe możliwości zbilansowania sieci systemu gospodarowania odpadami. Brak jednak dokładnych informacji na jakich danych opierano się dokonując szacowania kosztów odbioru odpadów. Brakuje danych np. dotyczących kosztu za tonę odbieranych śmieci oraz liczby ton jaką założono podczas odbioru odpadu w 2020 roku. Takie dane w odniesieniu do liczby mieszkańców umożliwiłyby przeliczenie czy zaplanowana kwota pozwoli na zbilansowanie się wydatków. W odpowiedzi zawarto jedynie informacje planowanego dochodu z tytułu za gospodarowanie odpadami. 

W obecnej sytuacji to mieszkańcy muszą finansować koszt całego systemu gospodarowania odpadami, dlatego wzywamy Pana Prezydenta do rozpoczęcia pilnych działań zmierzających do ponownego przeliczenia kosztów. Mając na uwadze nadal nie rozwiązane problemy związane z racjonalnym i sprawiedliwym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, apelujemy do Pana o podjęcie działań oraz współpracę w poszukiwaniu sposobów na obniżenie kosztów odbioru odpadów. Należy prowadzić dialog, bazując na argumentach i pomysłach, które w przestrzeni publicznej i rozmawiać o nich w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszym mieście

Ze swej strony deklarujemy wolę współpracy oraz pomoc w powyższej sprawie.

List podpisali radni Mateusz Szpyrka i Jerzy Jęczmienionka, szef PiS w Radzie Miasta – Marcin Fijołek, a także rzeszowianie z osiedli: Słocina, Mieszka I oraz Matysówka.  

Źródło: red., materiały nadesłane

ZOBACZ TAKŻE: RZESZÓW. Od marca wyższe opłaty za odbiór odpadów!

27-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

radni-pis-krytykuja-oplaty-za-smieci-list-otwarty-do-prezydenta-rzeszowa-8743-00r2kc