REKLAMA

POW.RZESZOWSKI. Rusza nabór wniosków na refundację kosztów

POW.RZESZOWSKI. Rusza nabór wniosków na refundację kosztów

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczyna nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizację stażów dla osób bezrobotnych oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Od 15 marca przyjmowane są wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pierwszeństwo mają wnioski pracodawców, którzy nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych w tut. urzędzie umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz wykazali się efektywnością zatrudnieniową po zakończeniu realizacji wcześniej zawartych umów  dot. aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

16 marca rusza również nabór wniosków o zorganizowanie stażuOkres realizacji stażu wynosi od 3 do 6 miesięcy.  W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski pracodawców gwarantujących zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań. Organizator stażu zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkolenia BHP i p. poż. na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Od dnia 17.03.2023 r. przyjmowane będą także wnioski w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna, która posiada ustalony Indywidualny Plan Działania, którego warunkiem zakończenia jest samozatrudnienie. Osoba zamierzająca założyć własną działalność gospodarczą jest zobligowana do uczestnictwa w warsztatach w ramach poradnictwa zawodowego na temat kompetencji przedsiębiorczych. Przed złożeniem wniosku, w celu ustalenia lub aktualizacji Indywidualnego Planu Działania oraz określenia kompetencji przedsiębiorczych należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060 w. 5; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 w. 5). Maksymalna kwota dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Wszystkie nabory są organizowane w ramach projektu  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego (I)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027″, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
Co najmniej 80 procent uczestników korzystających ze wsparcia mają stanowić osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne należące do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby młode do 30. roku życia, osoby starsze, powyżej 55. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (np. poręczyciele) elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego. Wnioski w wersji papierowej z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym w budynku Urzędu: ul. Partyzantów 1A w Rzeszowie lub w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7.

Obowiązujące druki są do pobrania ze strony urzędu w zakładce – dokumenty do pobrania: https://rzeszow.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PUP w zakładce „aktualności”: https://rzeszow.praca.gov.pl/.

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

16-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)