REKLAMA

PODKARPACIE. Uchwała tzw. “Anty-LGBT” znów daje się we znaki podkarpackim samorządom?

PODKARPACIE. Uchwała tzw. “Anty-LGBT” znów daje się we znaki podkarpackim samorządom?

RZESZÓW / PODKARPACIE. W środę 26 lipca 2023 r., odbyła się konferencja prasowa radnego sejmiku województwa podkarpackiego Jacka Kotuli, który zaniepokojony sygnałami na temat potencjalnego blokowania funduszy unijnych dla niektórych jednostek samorządowych na podkarpaciu, poinformował o tej sprawie media i mieszkańców podkarpacia. W dniu 27 lipca 2023 r., wysłaliśmy zapytanie do władz wojewódzkich w tej kwestii.

W dniu wczorajszym 31.07.23 otrzymaliśmy odpowiedź na następujące pytania:

Czy prawdą jest, że pracownicy UM kontaktowali się z przedstawicielami gminy Tuszów Narodowy przekazując informację o tym ,że jeśli gmina nie odwoła uchwałę tzw. Anty-LGBT nie będzie mogła dostać środków unijnych?

Żaden z departamentów merytorycznych UMWP zajmujących się Funduszami Europejskimi nie kierował do gminy Tuszów Narodowy korespondencji, w której byłaby przekazywana informacja, że jeśli gmina nie odwoła uchwałę tzw. Anty-LGBT, to nie będzie mogła dostać środków unijnych.- czytamy w odpowiedzi rzecznika prasowego UMWP pani Moniki Konopki

Kto, jaka instytucja ostatecznie decyduje o przekazaniu bądź nie, środków unijnych do poszczególnych samorządów?

Odnosząc się do pytania o kompetencje do przyznawania dofinansowania ze środków UE dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego należy wskazać, że związane z tym kwestie zostały uregulowane przede wszystkim na gruncie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (zwanej dalej ustawą wdrożeniową). Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziale 14 Wybór projektów ustawy wdrożeniowej, właściwa instytucja przeprowadza postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny. Powyższe zasady wykluczają zatem jakąkolwiek uznaniowość za strony właściwej instytucji. Dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 instytucjami właściwymi w zakresie organizacji naborów i wyboru projektów do dofinansowania są Instytucja ZarządzającaZarząd Województwa Podkarpackiego (w odniesieniu do priorytetów 01-06 oraz 08-10) oraz Instytucja Pośrednicząca, której rolę pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (w odniesieniu do priorytetu 07 Kapitał ludzki gotowy do zmian).
Należy przy tym zaznaczyć, że dofinansowanie ze środków UE może być przyznane wyłącznie inwestycjom spełniającym kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w skład którego wchodzą – obok reprezentantów instytucji realizujących program – także przedstawiciele strony rządowej, władz regionalnych, lokalnych, miejskich oraz innych instytucji publicznych, jak również partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. W pracach Komitetu uczestniczy Komisja Europejska pełniąc rolę monitorującą i doradczą.
Oceny projektów ( w tym projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego) w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów dokonuje powołana w tym celu przez właściwą instytucję – Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzą osoby posiadające wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektów, w tym pracownicy właściwej instytucji oraz eksperci zewnętrzni wpisani do wykazu ekspertów prowadzonego przez daną instytucję.
Na zakończenie wymaga podkreślenia, że w ramach naboru projektów prowadzonego w sposób konkurencyjny, każdemu wnioskodawcy, którego projekt otrzymał ocenę negatywną przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego przez niego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia go bez rozpatrzenia, wnioskodawca może wnieść w tym zakresie skargę do sądu administracyjnego.- wyjaśnia Monika Konopka z biura prasowego UMWP

Czy samorządy wolne od “Anty-LGBT” to oficjalnie jeden z głównych kryteriów które muszą spełnić jednostki samorządowe w celu uzyskania jakiejkolwiek dopłaty z UE?

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 nie ma kryterium, jak podano w pytaniu, czyli: czy samorządy wolne od “Anty-LGBT” to oficjalnie jeden z głównych kryteriów które muszą spełnić jednostki samorządowe w celu uzyskania jakiejkolwiek dopłaty z UE?
Natomiast w kontekście zadanego pytania należy wyjaśnić, że w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 są kryteria merytoryczne, w których ocenia się m.in.:
– pozytywny wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami;
zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn;
– zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju;
– zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON),
ale w ramach kryteriów merytorycznych ocenia się również:
-czy na terenie jednostki samorządu terytorialnego, która jest wnioskodawcą nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte przez tę JST lub czy na terenie jednostki samorządu terytorialnego, w której siedzibę ma podmiot zależny od danej JST lub kontrolowany przez daną JST nie obowiązują dyskryminujące akty prawne przyjęte tę JST. Przedmiotowe kryterium wynika bezpośrednio z zapisów Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce z 30 czerwca 2022 r., zgodnie z którą „Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone.”.- czytamy w odpowiedzi Moniki Konopki z UMWP

Podczas konferencji prasowej zostały wymienione dwa samorządy, które rzekomo nie zmieniły stanowiska w sprawie uchwały anty-LGBT Powiat Leski i gmina Tuszów Narodowy. Jak się dowiadujemy w dniu 5 kwietnia 2023 r.,podczas XLIX Sesji Rady Powiatu, radni powiatu leskiego zmienili zdanie w sprawie  Stanowiska nr 1.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii LGBT w Powiecie Leskim uchylając ją. 

Obecnie jedynie gmina Tuszów Narodowy nie podjęła uchwały uchylającej porzednie stanowisko w sprawie ideologii LGBT. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. 

źródło: materiały własne / Powiat Leski / BIP RPO

zdjęcia: archiwum redakcji


01-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)