REKLAMA

Zdalne czy stacjonarne? – Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Rzeszowskiego

RZESZÓW / PODKARPACIE. Decyzją Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dra hab. Sylwestra Czopka, uwzględniając sytuację epidemiczną zajęcia w roku akademickim 2020/2021 będą przebiegały według poniższych reguł. Przedstawione zasady to wyciąg z Zarządzenia Rektora, które w całości będzie dostępne na stronie UR.

 

UWAGI OGÓLNE:

 

 1. Pod pojęciem „reżim sanitarny” rozumie się aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/koronawirus) oraz wytycznych środowiskowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (https://www.gov.pl/web/nauka/organizacja-ksztalcenia-w-nowym-roku-akademickim-rekomendacje-dla-wladz-uczelni).
 2. W zamkniętej przestrzeni wspólnej UR obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic.
 3. Przedstawione zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.
 4. W razie pytań lub wątpliwości związanych z procesem kształcenia należy kontaktować się z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia – prorektor.sk@ur.edu.pl 
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt bezpośredni również w odniesieniu do zajęć realizowanych w formie zdalnej – każdorazowo przy zachowaniu aktualnych zasad regulujących funkcjonowanie w reżimie sanitarnym.
 6. Wszystkie aktualne informacje będą publikowane na stronie ur.edu.pl oraz na profilu fb – uniRzeszow.

 

REGULACJE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Kształcenie w roku akademickim 2020/2021 będzie realizowane w trybie mieszanym

 

w formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim):

 • zajęcia na studiach licencjackich, uzupełniających magisterskich i jednolitych magisterskich na I roku, na wszystkich kierunkach z wyłączeniem wykładów dla grup powyżej 50 osób, z zachowaniem reżimu sanitarnego,
 • zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia możliwe jest jedynie w formie tradycyjnej, tj.: laboratoria, hospitacje, zajęcia warsztatowe i terenowe, terenowe oraz praktyczne, do realizacji których potrzebny jest specjalistyczny sprzęt,
 • dla roczników II-V lub II-III i II rok II stopnia – jeśli liczebność grup i zaplecze lokalowe umożliwią zachowanie reżimu sanitarnego, z wyłączeniem grup wykładowych przekraczających 50 os. (w tym przypadku forma zdalna).

 w formie zdalnej:

 • zajęcia, dla których osiągnięcie założonych efektów kształcenia jest możliwe przy wykorzystaniu metod i narzędzi kształcenia na odległość zarówno w formie synchronicznej, jak też asynchronicznej,
 • zajęcia, które ze względów logistycznych nie mogą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

 1. Szczegółowy tryb prowadzenia poszczególnych zajęć na konkretnych kierunkach będzie określać Dziekan danego Kolegium, po uzgodnieniu z Kierownikiem kierunku.
 2. Zajęcia z WF będą realizowane w formie tradycyjnej z uwzględnieniem obostrzeń związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Na wniosek studenta lub prowadzącego, po akceptacji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji zajęcia mogą być realizowane zdalnie.
 3. Lektoraty języków obcych będą realizowane zdalnie w trybie synchronicznej interakcji.
 4. Zajęcia ogólnouczelniane będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej.
 5. Zajęcia realizowane zdalnie mogą odbywać się w trybie synchronicznym (z możliwością bezpośredniego kontaktu audio-video) oraz w trybie asynchronicznym (w oparciu o e-kursy).
 6. Zajęcia na studiach niestacjonarnych, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich oraz podyplomowych będą planowane tak, aby zapewnić przewidziane wytycznymi GIS i MNiSW warunki umożliwiające przestrzeganie reżimu sanitarnego.
 7. Dyżury prowadzących są planowane zarówno w formie tradycyjnej, jak również zdalnej.
 8. Praktyki zawodowe:
 • będą realizowane zgodnie z programem studiów,
 • jeśli praktyka nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od studenta, praktyki mogą być zrealizowane w późniejszym terminie,
 • dopuszcza się możliwość realizacji efektów kształcenia przypisanych do praktyk w alternatywny sposób, np.: poprzez przeprowadzenie ćwiczeń, realizację projektu lub symulacji.

 

 1. Akademiki – zakwaterowanie w Domach Studenckich UR jest możliwe. Zainteresowani będą kwaterowani pojedynczo, niezależnie od nominalnego przeznaczenia pokoju. Dopuszcza się możliwość zakwaterowania dwóch osób w pokoju, o ile mieszkający wspólnie złożą oświadczenie o świadomości ryzyka. Szczegóły dotyczące warunków zamieszkania w akademikach dostępne są pod adresem – https://ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/domy-studenta/domy-studenta-uniwersytetu-rzeszowskiego

 

UZASADNIONE WYJĄTKI:

 

 1. Weryfikacja efektów kształcenia jest możliwa, w uzasadnionych przypadkach, w kontakcie bezpośrednim, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, niezależnie od formy zajęć.
 2. Zaliczenia i egzaminy oraz egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie tradycyjnej (w kontakcie bezpośrednim) po uwzględnieniu warunków wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione zasady pomogą sprawnie funkcjonować w tym, trudnym dla nas wszystkich roku akademickim, jak również, że już niebawem powrócimy w pełni do tradycyjnego modelu studiowania.

Źródło: dr Maciej Ulita Dyrektor Biura Rektora

Autor: Amelia Krupik

04-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)