REKLAMA

Minister MARCIN WARCHOŁ: Zbieramy podpisy w obronie Polskich Lasów. UE wyciąga rękę po cudze ?! (VIDEO)

Minister MARCIN WARCHOŁ: Zbieramy podpisy w obronie Polskich Lasów. UE wyciąga rękę po cudze ?! (VIDEO)

RZESZÓW / MARCIN WARCHOŁ:W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja Solidarnej Polski z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości, Posła z Podkarpacia, dr hab. Marcina Warchoła, parlamentarzystów Solidarnej Polski oraz przedstawicieli Nadleśnictw z Podkarpacia „W obronie polskich lasów”.

W trakcie konferencji Wiceminister Marcin Warchoł opowiedział o założeniach projektu:

W Polsce lasy Państwowe są naszym dobrem narodowym i są zarazem kołem zamachowym naszej gospodarki. 3% PKB to właśnie Lasy Państwowe, to właśnie gospodarka leśna, to przemysł drzewny. Niestety Unia Europejska w swojej bezczelności próbuje sięgać po kolejne nasze dobra narodowe. W tej chwili są podejmowane próby zmiany traktatów, w taki sposób żeby lasy przeszły pod dyktat Unii Europejskiej.

Musimy chronić dobrego imienia naszych leśników i dlatego też inicjatywa Solidarnej Polski polegająca na zbiórce podpisów. Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod ustawą w obronie lasów. Potrzebujemy 100 tys. podpisów. Ustawa po pierwsze wprowadzi suwerenną decyzję polskiego parlamentu w przedmiocie każdego stanowiska co do sytuacji polskich lasów. Otóż polski parlament większością 2/3 głosów będzie za każdym razem decydował w każdej sprawie co do gospodarki leśnej, co do polityki leśnej w Brukseli. To jest bardzo istotne po to aby to w rękach Polaków były losy naszych lasów. Nie chcemy żeby to urzędnicy Brukselscy decydowali o tym czy można wchodzić do lasu, jakie i kto dochody z lasów otrzymuje. Nie chcemy być pod dyktatem unijnym, dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia. Projekt ustawy jest przygotowany, można go pobrać na stronie lasów.

Akcja Solidarnej Polski razem z leśnikami, razem z wszystkimi ludźmi dobrej woli, tymi którym leży na sercu dobro polskiego leśnictwa, dobro polskiej gospodarki. W przeciwnym razie grozi nam załamanie gospodarki drzewnej, grozi nam paraliż polityki leśnej, grożą nam wreszcie rosnące lawinowo ceny bo to się z tym będzie wiązało. Załamanie gospodarki, ogromne ceny drewna, ceny innych materiałów, katastrofa gospodarcza. Tego chce Unia Europejska, nie możemy do tego dopuścić jako Solidarna Polska sprzeciwiamy się tym zakusom i stąd dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę.

Lasy w Polsce zajmują 1/3 powierzchni kraju, w 80% są państwowe (to niespotykana w UE sytuacja). Polskie lasy to powierzchnia 3-krotnie większa niż Belgia. Branża drzewna to koło zamachowe polskiej gospodarki. Cały przemysł to ok. 3% PKB

Branża drzewna tym Lasy Państwowe to około 500 tysięcy miejsc pracy (40 tysięcy przedsiębiorstw)

W 2024 Lasy Państwowe jako instytucja obchodzą 100 lat istnienia.

W 1945 r. lasy zajmowały 21% powierzchni kraju, dzisiaj niemal 30%.

Dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej (strategia bioróżnorodności, Fit for 55) pokazują, że rozwiązania preferowane przez UE to faktycznie zagrożenie dla Polski i jej przyrody.
Wyłączenie lasów z działalności gospodarczej i czynnej ochrony przyrody:
– załamanie polskiego przemysłu drzewnego,
– poważne osłabienie całej polskiej gospodarki,
– skokowy wzrost cen energii.

Wyłączenie lasów z działalności gospodarczej i czynnej ochrony przyrody spowoduje braki surowca, które trzeba będzie zastąpić:
– drewnem z importu z regionów, gdzie się niszczy lasy tropikalne
– innymi surowcami, bardziej energochłonnymi

W efekcie nie powstrzymamy zmian klimatu, a je przyspieszymy.

Na poziomie Unii Europejskiej podejmowane są próby ataków na polskie lasy:

1. Próba przeniesienia kompetencji w zakresie leśnictwa na UE:

Z końcem stycznia Komisja ENVI w PE dała zielone światło do zmian w traktatach, polegających na przeniesieniu kompetencji w zakresie leśnictwa z aktualnie wyłącznych kompetencji państw członkowskich na rzecz kompetencji dzielonych z UE. Decyzja zapadała z poparciem europosłów z Polski: Ewy Kopacz, Bartosza Arłukowicza i Adama Jarubasa.

Do zmiany traktatu teoretycznie wymagana jest zgoda wszystkich szefów państw członkowskich UE.

2. Orzeczenie TSUE:

Polska nie zgodzi się na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej. Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do nagłego, skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i drastycznego wzrostu cen wyrobów drewnianych.

Pierwszy zarzut dotyczący dyrektywy ptasiej i siedliskowej jest bezprzedmiotowy, bowiem przepisy, które wzbudziły wątpliwość ekologów, zostały uchylone rok temu, o czym Komisja Europejska była poinformowana, a obowiązujące obecnie prawo chroni przyrodę w stopniu nawet wykraczającym poza standardy unijne.

Polskie prawo nie ogranicza również dostępu społeczeństwa do procedury tworzenia planów urządzenia lasu. Podczas obowiązkowych konsultacji społecznych uwzględnianych jest ponad 90 procent uwag zgłaszanych przez lokalne społeczności, organizacje pozarządowe czy samorządy.

Przed sądami cywilnymi toczą się też postępowania dotyczące planów urządzenia lasu, więc także dostęp do sądów jest zapewniony. W obecnym stanie prawnym skarżący muszą wiarygodnie uzasadnić swoje pozwy, wskazując, jakie realne niebezpieczeństwo dla przyrody niesie ze sobą realizacja przyjętego planu urządzenia lasu. Zmiana polskiego prawa zgodnie z wyrokiem TSUE oznaczałaby możliwość zaskarżania planów bez takiego uzasadnienia, co w praktyce doprowadziłoby do paraliżu gospodarki leśnej w całym kraju i w konsekwencji upadku polskiego przemysłu drzewnego.

3. Fake news’y eurokratów:

Janina Ochojska w audycji radiowej zarzuciła Leśnikom, jakoby ukrywali ciała martwych migrantów w leśnych zbiorowych mogiłach na terenie Puszczy Białowieskiej. LP złożyły zawiadomienie do Prokuratury oraz pozew o naruszenie dóbr osobistych. Postępowanie w prokuraturze zostało wszczęte z urzędu na polecenie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.

Donald Tusk podczas spotkania w Poznaniu, zarzucił LP sprzedaż drewna do Chin. LP nie eksportują drewna. Ok. 90% surowca drzewnego zostaje w Polsce.

Ustawa ” W obronie polskich lasów”:

– uniemożliwi podejmowanie prób zmiany traktatów w zakresie leśnictwa.

– wprowadza każdorazową dyskusję w parlamencie nad działaniami UE związanych z gospodarka leśną i możliwość ich blokowania większością kwalifikowaną.

– określa, że obowiązkiem władz i organizacji publicznych jest przeciwdziałanie procesom zawłaszczania kompetencji w zakresie leśnictwa przez UE

– zakazuje wprowadzania nowych unijnych przepisów. Daje gwarancję polskiego zarządu nad polskimi lasami

– nakazuje rządowi dbać o lasy będące własnością Skarbu Państwa. Zobowiązuje chronić narodowy charakter lasów.

– uznaje wszystkie lasy Skarbu Państwa za dobro wspólne. Zapewnia każdemu dostęp do wszystkich terenów leśnych.-Uniemożliwia prywatyzację polskich lasów.

– chroni przed niekontrolowaną wycinką.

źródło: materiały nadesłane

03-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)