REKLAMA

Marszałek Ortyl w sprawie parkingu dla samochodów z odpadami (VIDEO)

Podczas briefingu prasowego marszałek województwa Władysław Ortyl odniósł się do nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez prezydenta Rzeszowa,  dotyczących utworzenia parkingu dla aut wiozących odpady, które zostały zakwestionowane przez różnego rodzaju upoważnione do tego służby.

W briefingu uczestniczył też dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Andrzej Kulig. Poniżej prezentujemy materiał wideo z briefingu oraz komunikat prasowy, który otrzymali dziennikarze obecni na konferencji.

SMIECI3

KOMUNIKAT PRASOWY

Nieprawdziwa jest informacja, że w Rzeszowie ma powstać teren do składowania materiałów niebezpiecznych. Takiej treści zdanie zawiera zaproszenie na konferencję prasową, które sugeruje działania ze strony marszałka nie mające nic wspólnego z rzeczywistością i wprowadzające w błąd opinię społeczną, czego przykład już zauważyliśmy w mediach społecznościowych.

Miejsce, o którym mowa to parking dla samochodów, na który służby wymienione w ustawie o odpadach, kierują zakwestionowane transporty odpadów. Będzie to więc sytuacja tymczasowa i przejściowa do czasu usunięcia naruszeń w szczególności formalnych w zakresie wymagań dla transportu odpadów np. niewłaściwie wypełniona dokumentacja przewozowa lub naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów lub do czasu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie tych odpadów. O losie tych odpadów decydują podmioty odpowiedzialne za ochronę środowiska.

Odnosząc się do fałszywego przekazu medialnego w tej sprawie, przedstawiamy, jak procedowana była ta kwestia.

W połowie ubiegłego roku w związku z sytuacją w gospodarce odpadami, ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, zaostrzyła zasady gospodarki odpadami m. in. zobowiązała  samorządy wszystkich województw do aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu w zakresie wskazania miejsc parkingowych, gdzie umieszcza się zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, organy Inspekcji Ochrony Środowiska transporty odpadów do czasu usunięcia naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie tych odpadów.

Miejsca te muszą spełniać warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wyznaczono je uwzględniając jedno miejsce parkingowe na 1 mln mieszkańców w województwie.

Biorąc pod uwagę warunki województwa podkarpackiego  wskazano 3 miejsca parkingowe, na które mają być kierowane zatrzymane pojazdy wraz z odpadami.

Są nimi:
PARKINGI

Realizując ten obowiązek, po poddaniu projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 konsultacjom, opiniowaniu i uzgodnieniu wynikającym z art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach w dniu 25.03.2019 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego została podjęta uchwała nr VI/104/19 w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Wyżej wskazane miejsca winien utworzyć starosta w terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przy czym ustawodawca nie określa sposobu utworzenia takiego miejsca.

Miejsca parkingowe, gdzie umieszcza się zatrzymane przez organy wyszczególnione w art. 24 a ustawy  z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach transporty odpadów nie są tożsame z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami wymagającej uregulowania stanu formalno-prawnego przez właściciela nieruchomości, na terenie której utworzone zostanie przedmiotowe miejsce.
W miejscach tych nie przewiduje się przepakowywania odpadów, wypakowywania, w szczególności  z samochodu lub umieszczania
w pojemnikach. Stąd też nie wymagają uzyskania zezwoleń lub pozwoleń zakresie gospodarki odpadami.

Marszałek Województwa Podkarpackiego  przystępując do prac związanych z wskazaniem tych miejsc wystąpił do starostów z terenu województwa podkarpackiego z zapytaniem czy dysponują terenem, który mógłby zostać przeznaczony na miejsce, o którym mowa wyżej. Dodatkowo w prasie lokalnej w wydaniu weekendowym zamieszczono ogłoszenie skierowane do podmiotów zainteresowanych prowadzeniem  ww. miejsc. W wyznaczonym terminie do składania wniosków, Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o., ul. Towarowa 12 złożyło pismo, w którym wyrażono zainteresowanie wskazaniem takiego miejsca. Działka na której ma być utworzone ww. miejsce w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem 1U- teren zabudowy usługowej, 2KS – teren przeznaczony pod parking strategiczny, KDW – droga wewnętrzna. 

Wyznaczając miejsca parkingowe spełniające warunki magazynowania odpadóww Rzeszowie, Dębicy i Przemyślu kierowano się:

– lokalizacją w pobliżu dużej liczby wytwórców odpadów i podmiotów przetwarzających odpady,
– koncentracją tras komunikacyjnych,
– istnieniem infrastruktury parkingowej i dróg dojazdowych w stopniu pozwalającym na dojazd zatrzymanego pojazdu o dużych gabarytach.

 Trudno kwestionować, że miejsce w Rzeszowie wskazane w aktualizacji WPGO nie spełnia tych kryteriów. Na etapie aktualizacji WPGO Prezydent nie wskazał innej konkretnej lokalizacji, która mogłaby zostać przeznaczona na miejsce  czasowego przetrzymywania transportów odpadów.

Do dnia utworzenia przez starostę miejsc wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami marszałek wskazał  parkingi  strzeżone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów i powiadomił o tym organy wyszczególnione w art. 24 a ustawy  z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach. Tymi parkingami są:

Parking strzeżony w Pustkowie, 39-206 Pustków 3, Pustków Osiedle 59D prowadzony przez KAM-TRANS, 39-104 Ocieka 223,
Parking strzeżony w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 86 prowadzony przez Lasko i SYNOWIE,
Parking strzeżony PP PKS w Rzeszowie, ul. Towarowa 12, 35-231 Rzeszów prowadzony przez Przedsiębiorstwo Przewozowe Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

Ponadto informuję, że podmioty, które na terenie województwa podkarpackiego będą tworzyć miejsca dla zatrzymanych transportów odpadów będą mogły korzystać z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w formie pożyczki.

Należy podkreślić, że na miejsca  parkingowe wskazane w WPGO  będą kierowane wyłącznie pojazdy, co do których są wątpliwości co do naruszeń wymagań dla transportu odpadów, natomiast pojazdy stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla środowiska powinny być kierowane na miejsca wyznaczone przez starostów na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowy, ale nie na te wyznaczone uchwałą w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 

smieci44

Źródło: Podkarpackie.pl /Monika Konopka Daniel Kozik Sebastian Kieszkowski

06-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)