REKLAMA

Kontrole sanitarne 975 obiektów – wystawiono mandaty na łączną kwotę 13 400 zł

Na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 18.05.2020 r. do 31.08.2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrole sanitarne 975 obiektów żywnościowo-żywieniowych w ramach wzmożonego nadzoru sanitarnego w okresie wypoczynku letniego, szczególnie w zakładach żywienia zbiorowego, wytwórniach lodów i ciast itd.

cafe

zdjęcie poglądowe

Na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 18.05.2020 r. do 31.08.2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrole sanitarne 975 obiektów żywnościowo-żywieniowych w ramach wzmożonego nadzoru sanitarnego w okresie wypoczynku letniego, szczególnie w zakładach żywienia zbiorowego, wytwórniach lodów i ciast, automatach do produkcji lodów, obiektach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych i przy trasach turystycznych, obiektach w miejscach zgromadzeń lub masowego przemieszczania się ludności w zakresie warunków zapewniających bezpieczeństwo żywności i żywienia, w trakcie których sprawdzano również przestrzeganie obostrzeń ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dodatkowo skontrolowano 3 ruchome punkty małej gastronomii podczas imprezy plenerowej „Żarciowozy” w Tarnobrzegu oraz 5 stoisk handlowych w trakcie imprezy otwarcia „Podkarpackiego Szlaku Filmowego” w powiecie krośnieńskim, a przeprowadzone kontrole sanitarne w tych obiektach nie ujawniły istotnych zaniedbań w przestrzeganiu wymogów prawa żywnościowego.

Kontrole sanitarne przeprowadzono w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach roboczych oraz w godzinach popołudniowych.

Skontrolowano:

 • 212 restauracji,

 • 37 barów,

 • 20 stołówek (w tym w ośrodkach wypoczynkowych),

 • 184 zakłady małej gastronomii (np. food trucki, ruchome punkty gastronomiczne),

 • 34 wytwórnie ciast i lodów,

 • 73 automaty do produkcji lodów,

 • 415 innych obiektów żywnościowo-żywieniowych (oaza, sklepy spożywcze, supermarkety, obrót wyrobami ciastkarskimi, stoiska spożywcze na imprezie artystycznej i plenerowej, domy weselne, stoiska na placu targowym, obóz harcerski, agroturystyka, kawiarnie, punkty sprzedaży żywności, np. lodów gałkowanych, stoiska ze sprzedażą serów regionalnych, środek transportu do przewozu żywności).

W dni wolne od pracy przeprowadzono 270 kontroli sanitarnych, natomiast po zakończonych godzinach urzędowania skontrolowano 205 obiektów zajmujących się produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności.

Kontrole sanitarne skupiły się między innymi na sprawdzeniu: warunków higieniczno – sanitarnych, stanu technicznego wyposażenia, zaopatrzenia w wodę, dokumentacji potwierdzającej szkolenie personelu pracującego z żywnością w sprawach higieny żywności, przydatności środków spożywczych do spożycia, pochodzenia produktów (np. mięsa z dziczyzny, grzybów, ryb), przechowywania żywności w warunkach chłodniczych, postępowania ze zużytym tłuszczem smażalniczym, dokumentacji o stanie zdrowia osób pracujących w styczności z żywnością, informowania klientów o alergenach i substancjach powodujących reakcje nietolerancji znajdujących się w oferowanej do sprzedaży żywności, praktycznego utrzymywania instrukcji dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki higienicznej w tym procedur opartych na zasadach systemu HACCP.

W obiektach, w których ujawniono nieprawidłowości stwierdzano m. in. niżej wymienione uchybienia:

 • wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia i po dacie minimalnej trwałości,

 • nieprzestrzeganie segregacji asortymentowej środków spożywczych w urządzeniach chłodniczych,

 • brak utrzymanych procedur opartych na zasadach systemu HACCP, GHP, GMP i ich realizacji,

 • brak prowadzonych zapisów z pomiaru temperatury w urządzeniach chłodniczych,

 • brak udokumentowanej jakości wody wykorzystywanej w zakładzie,

 • brak odzieży ochronnej lub brudna odzież ochronna personelu,

 • brak działań korygujących przy stwierdzonych niezgodnościach,

 • brak porządku w pomieszczeniach zakładu,

 • gromadzenie brudnego sprzętu produkcyjnego w umywalce do mycia rąk,

 • brak dostępu do umywalki do mycia rąk i do urządzenia do mycia sprzętu roboczego,

 • brak środka do mycia rąk i ręcznika jednorazowego użycia przy umywalce do mycia rąk,

 • sprzęt porządkowy przechowywany w nieodpowiednich miejscach,

 • odzież osobista i przedmioty osobiste porzucone w miejscach przypadkowych między innymi w sąsiedztwie opakowań do żywności lub w pomieszczeniu produkcyjnym,

 • nie okazano do wglądu orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych osób pracujących w styczności z żywnością,

 • personel nie posiadał osłony na usta i nos podczas obsługi klienta,

 • nieprawidłowe przechowywanie żywności nietrwałej mikrobiologicznie,

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu,

 • brak osłony na punkcie świetlnym w pomieszczeniu kuchni właściwej,

 • zniszczona powierzchnia stolarki okiennej w pomieszczeniu kuchni właściwej (z widocznymi odpryskami farby),

 • zniszczona wylewka przy zlewozmywaku w pomieszczeniu przygotowalni wstępnej, w ciągu komunikacyjnym,

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny zaplecza kuchennego (ubytki płytek w posadzce),

 • zniszczone schody przy wejściu do zakładu (z ubytkami płytek),

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny wanny do obróbki brudnej warzyw i owoców,

 • zniszczone szafki kuchenne, suszarka w pomieszczeniu zmywalni,

 • nieprawidłowe przechowywanie naczyń wielokrotnego użytku,

 • w użyciu naczynia stołowe z ubytkami,

 • niewłaściwy stan techniczny urządzenia chłodniczego (brudne, skorodowane, zniszczone),

 • brak udokumentowanych szkoleń personelu zakładu z zakresu higieny,

 • brak zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem potraw gotowych umieszczonych w urządzeniu chłodniczym,

 • brak wyników badań laboratoryjnych potwierdzających właściwą jakość zdrowotną serwowanych potraw (niezgodność
  z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych),

 • nie okazano do wglądu dokumentu potwierdzającego wywóz nieczystości płynnych,

 • brak ekranów zatrzymujących owady w oknach otwieranych,

 • brak bieżącej ciepłej i zimnej wody w obiekcie,

 • nie okazano do wglądu dokumentu potwierdzającego odbiór zużytego tłuszczu smażalniczego,

 • niewłaściwe postępowanie z odpadami komunalnymi,

 • brak do wglądu decyzji zatwierdzającej zakład (ruchomy punkt gastronomiczny),

 • naczynia do przygotowywania mieszanki do lodów przechowywane w umywalce do mycia rąk,

 • środki spożywcze przechowywane bezpośrednio na posadzce,

 • nieprawidłowe mycie i płukanie gałkownicy do lodów.

W zakładach, w których stwierdzono zły stan sanitarno-porządkowy lub inne nieprawidłowości 71 osób winnych stwierdzonych zaniedbań ukarano grzywną w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 13 400 zł. Wydano 60 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie usterek technicznych.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Autor: Amelia Krupik

11-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)