Nauka jazdy AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne M. Ziemiańska-Głuszko

Kurs prawa jazdy kat. B


Kurs obejmuje

 • 30 godzin lekcyjnych (po 45 min.) wykładów, w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Wykłady prowadzone poprzez transmisję internetową popołudniami w formie nauki zdalnej, na żywo LIVE z wykładowcą. Możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca, bez wychodzenia z domu albo w tradycyjnej, stacjonarnej formie w sali wykładowej z wykładowcą,
 • 30 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd z instruktorem nową Kia Rio taką samą jak w WORD Krosno,
 • dostęp do państwowej bazy pytań egzaminacyjnych identycznej jak na egzaminie państwowym w WORD, do e-podręcznika i do testów podzielonych na tematy, a także do próbnych egzaminów teoretycznych
 • egzaminy wewnętrzne - teoretyczny i praktyczny,
 • możliwość płatności w ratach w trakcie trwania kursu.

  – brak konieczności uczestniczenia w szkoleniu teoretycznym pod warunkiem zdania egzaminu teoretycznego w WORD. W przypadku wyboru eksternistycznej formy nauki kursant otrzymuje dostęp dla indywidualnego odbiorcy do zagadnień teoretycznych w formie lekcji, slajdów, filmów i testów egzaminacyjnych oraz możliwość konsultacji z wykładowcą/instruktorem.

Wymagany wiek

 • 18 lat,
 • kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

Uprawnienia do kierowania

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza750 kg),
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg lub motocyklem trójkołowym – pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wymagane dokumenty

 • osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na przystąpienie do kursu,
 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia
  – ważnego dokumentu tożsamości,
  – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

Galeria:


Zobacz również:


Lokalizacja: