REKLAMA

Jutro w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miasta

Już jutro, 28 sierpnia, radni rozpoczną w rzeszowskim ratuszu sesję LXIII Rady Miasta Rzeszowa. Podczas obrad ma być poruszony temat zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy Podwisłoczem a rzeką Wisłok, głośna ostatnio kwestia terenów Nowego Miasta, czy pomnika Piłsudskiego.

20171018_114042

Foto: Kacper Ciuba  

Obszar, o którym będą rozmawiać w ratuszu radni, to teren od zapory i kładki na bulwarach do Mostu Zamkowego. Nie jest on do tej pory objęty planami zagospodarowania i istnieją obawy, że zostanie przejęty przez inwestorów.

Z pewnością nie bez echa odbije się temat, związany z obszarem obejmującym Nowe Miasto. Początkowo w planach była droga, lecz po interwencji mieszkańców, lokalni politycy sporo mówili o stworzeniu w tamtym miejscu parku.

Na sesji podjęta będzie również kwestia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, który miał stanąć na Placu Wolności w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku (druk:LXIII/21/2018).
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku (druk:LXIII/22/2018)
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2018 r.
 5. Uchwała w sprawie emisji objigacji (druk:LXIII/20)2018
 6. Komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Rzeszowa.
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu rzeszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowa w latach 2014-2017  (druk: LXIII/18/2018).
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa (druk: LXIII/32/2018).
 10. Uzasadnienie do uchwały.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 51/3/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Nowe Miasto (druk: LXIII/16/2018).
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 267/4/2015 – część I przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie (druk: LXIII/17/2018).
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 184/11/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie (druk: LXIII/19/2018).
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 298/3/2018 w rejonie ul. Popiełuszki i ul. Seniora w Rzeszowie (druk: LXIII/15/2018).
 15. Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa w zakresie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Nowe Miasto oraz zapewnienia odpowiedniej przestrzeni parkowo-rekreacyjnej (druk: LXIII/5/2018).
 16.  Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących budowy tematycznych, interaktywnych placów zabaw.
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące sposobu zagospodarowania terenów pomiędzy ul. Podwisłocze a rzeką Wisłok
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (druk: LXIII/3/2018).
 19. Uchwała w sprawie funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie (druk: LXIII/23/2018).
 20. Uchwała w sprawie zaliczenia niektórych dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych (druk: LXIII/1/2018).
 21. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy Lipcowej do kategorii dróg gminnych (druk: LXIII/11/2018).
 22. Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy św. Floriana do kategorii dróg gminnych (druk: LXIII/12/2018)
 23. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rzeszowskiego Centrum Edukacji Nauczycieli (druk: LXIII/25/2018).
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Miasto Rzeszów posiadanych akcji imiennych w spółce Stal Rzeszów SA w pozapublicznym trybie zbycia akcji (druk: LXIII/31/2018).
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Wymiana  źródeł ciepła na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/7/2018).
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/8/2018).
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (druk: LXIII/9/2018).
 28.  Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. ”Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk: LXIII/10/2018).
 29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXIII/24/2018).
 30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorska (druk: LXIII/26/2018).
 31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Leśnej (druk: LXIII/27/2018).
 32. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania (druk: LXIII/28/2018).
 33. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy: Wywrockiego (druk: LXIII/29/2018).
 34. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic Południowej, Geodetów, Al. Józefa Piłsudskiego (druk: LXIII/30/2018).
 35. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Szczucin zadania z zakresu pomocy społecznej (druk: LXIII/2/2018).
 36. Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Krasne zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej (druk: LXIII/4/2018).
 37. Uchwałaa zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok (druk: LXIII/13/2018).
 38. Uchwała w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto.
 39. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli Śródmieście – Północ i Śródmieście – Południe w sprawie połączenia osiedli.
 40. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie osiedli: Dąbrowskiego, Staroniwa i Piastów w sprawie zmiany granic osiedli i wyodrębnienia nowego osiedla Zawiszy Czarnego.
 41. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXIII/6/2018) („Rondo im. Tomasza Stańki”).
 42. Uchwała w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Rzeszowa (druk: LXIII/14/2018) („Aleja Biskupów”)
 43. Oświadczenia i informacje.
 44.  Interpelacje i zapytania.
 45. Wolne wnioski i sprawy różne.

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/rada-miasta-rzeszowa/najblizsza-sesja/30511,lxiii-sesja-rady-miasta-rzeszowa-28-sierpnia-2018-r.html

27-08-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

jutro-w-ratuszu-odbedzie-sie-sesja-rady-miasta-9047