REKLAMA

DZIŚ: Sesja Sejmiku Województwa [PORZĄDEK OBRAD]

RZESZÓW. Sprawdź, czym na dzisiejszej sesji zajmą się radni województwa.

X sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 roku, (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu IX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla śp. Stefana Piotra Mierzwy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Krempnej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, na rzecz Gminy Krempna.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna.

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej S19”.

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2015.

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego.

28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2015.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR V/89/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego.

30. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.

31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

33. Korekta sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległej samorządowi województwa za rok 2014.

34. Informacja dotycząca udostępniania nieruchomości Województwa Podkarpackiego obcym podmiotom, w okresie 1.01.2014-31.12.2014.

35. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2014 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.

36. Instytucje kultury Województwa Podkarpackiego w mediach – formy promocji.

37. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podkarpackim za 2014 rok.

38. Informacja dotyczącej realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” z wyszczególnieniem odcinków trasy, obiektów inżynierskich oraz łącznika pomiędzy województwem lubelskim i świętokrzyskim przez województwo podkarpackie.

39. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2014 r. oraz za okres 1.01.2015 r. – 31.03.2015 r. podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

40. Informacja na temat przebiegu prac nad Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

41. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 15 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

42. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na IX sesji w dniu 25 maja 2015 r.

43. Interpelacje i zapytania radnych.

44. Wnioski i oświadczenia radnych.

45. Zamknięcie sesji.

29-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

dzis-sesja-sejmiku-wojewodztwa-porzadek-obrad