REKLAMA

Budżety jednostek samorządu terytorialnego na Podkarpaciu

Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo deficytem. O deficycie zdecydował przede wszystkim ujemny wynik budżetów gmin oraz miast na prawach powiatu. Nadwyżka wystąpiła jedynie w budżecie województwa.

Gjt3-3oD_400x400_2

Foto: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

W 2017 r. łączne dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego wyniosły 12165,3 mln zł i w porównaniu z 2016 r. zwiększyły się o 12,0%. Wydatki wyniosły 12 306,0 mln zł i zwiększyły się o 18,4% w porównaniu z 2016 r. W odniesieniu do 2005 r., dochody i wydatki zwiększyły się ponad 2-krotnie. Zagregowany wynik budżetowy omawianych samorządów w 2017 r. był ujemny i wyniósł 140,8 mln zł. W porównaniu z rokiem 2016 wynik pogorszył się znacząco o ponad 0,6 mld zł.

Głównym źródłem dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. były dochody własne, które stanowiły 34,8% dochodów ogółem i wyniosły 4 238,9 mln zł. Największy udział dochodów własnych odnotowano w budżetach miast na prawach powiatu (46,1%), a najmniejszy w budżecie powiatów (28,4%). W dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego najważniejszą pozycję stanowił podatek dochodowy od osób fizycznych, a w przypadku budżetu województwa – także od osób prawnych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 1 667,7 mln zł, stanowiąc 39,3% dochodów własnych. W budżecie województwa większe znaczenie miały dochody z tytułu podatku od osób prawnych, które stanowiły 56,6% dochodów własnych i 16,5% ogółu dochodów budżetu województwa. Spośród podatków majątkowych, znaczny udział w dochodach gmin i miast na prawach powiatu miały dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowiły 26,6% dochodów własnych gmin i 21,3% dochodów własnych miast na prawach powiatu.

Istotną pozycję w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego zajmuje transport i łączność. Kwota wydatków w tym dziale wyniosła ponad 1,5 mld zł, co stanowiło 12,2% ogółu wydatków. Największy ich udział odnotowano w budżecie województwa (42,5%), a najmniejszy w budżetach gmin (6,7%). Wydatki na pomoc społeczną wyniosły 0,7 mld zł, co stanowiło 5,8% ogółu wydatków, przy czym największy ich udział odnotowano w budżetach powiatów 8,6%, a 1,1% w budżecie województwa.

Przeciętne wydatki budżetów miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca ukształtowały się na poziomie 6135 zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosły 941 zł. Najwyższe wydatki na mieszkańca ogółem odnotowano w Krośnie (6540zł), a inwestycyjne w Rzeszowie (1213 zł). Najniższe wydatki wystąpiły w Tarnobrzegu (5403 zł), a inwestycyjne w Przemyślu (300 zł).

Wydatki ogółem budżetów powiatów na 1 mieszkańca wyniosły przeciętnie 990 zł, w tym wydatki inwestycyjne wyniosły 212 zł. Najwyższe wydatki ogółem odnotowano w powiatach: bieszczadzkim (1786 zł) i leżajskim (1512 zł), a najniższe w powiatach przemyskim (605 zł) i tarnobrzeskim (740 zł). Nieco inaczej przedstawiały się wydatki inwestycyjne z budżetów powiatów – najwyższe odnotowano w powiatach leżajskim (470 zł na 1 mieszkańca) i bieszczadzkim (420 zł), a najniższe w powiatach przeworskim (65 zł) i tarnobrzeskim (89 zł).

Ponadto na każdego mieszkańca z budżetu województwa wydatkowano przeciętnie 431 zł, z czego 151 zł przeznaczono na inwestycje.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

06-10-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.