REKLAMA

Budowy dróg na Podkarpaciu. Podsumowanie roku (FOTO)

PODKARPACIE. Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował rok na drogach Podkarpacia. Realizacja 64 km drogi ekspresowej S19 i przygotowanie kolejnych 74 km, oddanie do ruchu obwodnicy Sanoka (DK28), budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta, a także przygotowanie kolejnych ośmiu nowych dróg obwodowych. Tak w dużym skrócie można opisać rok 2020, jeśli chodzi o budowę dróg krajowych Podkarpacia.

42634

Foto: GDDKiA

Jeśli chodzi o drogę S19 Lublin – Rzeszów – Barwinek: siedem odcinków w realizacji, dwa na etapie przetargu, cztery w przygotowaniu. Do użytku oddano obwodnicę Sanoka, dwie obwodnice są w budowie, osiem jest na etapie przygotowania. Wykonywane są też remonty innych dróg oraz zadania mostowe i budowa chodników.

S19 Lublin – Rzeszów – Barwinek

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Połączenie przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

Na Podkarpaciu prace w terenie  prowadzone są na sześciu odcinkach realizacyjnych, o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):  

 • Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 64 proc.

 • Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 49 proc.

 • Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 71 proc.

 • Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 41 proc.

 • Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 70 proc.

 • Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 37 proc.

42862

Foto: GDDKiA / S19 Kamień – Sokołów Młp.

W realizacji, w systemie „Projektuj i buduj”, jest także odcinek S19 Rzeszów Południe – Babica (10,3 km). 10 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót (konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na kwotę ok. 2,23 mld zł, termin: 70 miesięcy). Obecnie prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową oraz prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km.

W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla dwóch odcinków (Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla) ogłoszone zostały już przetargi na realizację (Projektuj i buduj), zaś na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe (KP). Zakończenie opracowywania KP i ich odbiór planowane jest do połowy 2021 r. Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie:

 • Babica - Jawornik i Jawornik – Domaradz, długość ok. 23,5 km, obecny etap: opracowanie KP wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,

 • Domaradz - Iskrzynia, długość ok. 12,1 km, obecny etap: opracowanie KP wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,

 • Iskrzynia - Miejsce Piastowe, długość ok. 10,3 km, obecny etap: przetarg „Projektuj i buduj”,

 • Miejsce Piastowe - Dukla, długość ok. 10,4 km, obecny etap: przetarg „Projektuj i buduj”,

 • Dukla - Barwinek (granica państwa), długość 18,3 km, obecny etap: opracowanie KP wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym.

Obwodnice w budowie i przygotowaniu 

42606Foto: GDDKiA / obwodnica Sanoka  

W styczniu tego roku udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Sanoka (DK28) o długości siedmiu km. Dzięki tej inwestycji z centrum miasta wyprowadzony został ciężki ruch tranzytowy, poprawiła się płynność ruchu w mieście, szybciej też możemy dojechać w Bieszczady.

Intensywne prace trwają na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Na ponad 15-kilometrowej trasie w ciągu drogi krajowej nr 77 wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach. Zaawansowanie prac przekracza już 90 proc. Koszt robót to ponad 199 mln zł, a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2021 r.

63 proc. przekroczyło z kolei zaawansowanie prac na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 Łańcut - Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta), gdzie wykonawca m.in. prowadzi roboty nasypowe, wykonuje warstwę mrozoochronną i warstwy konstrukcyjne podbudowy oraz układa beton asfaltowy. Wykonuje także pale pod ekrany akustyczne i nawierzchnie na chodnikach mostu i w pasie rozdziału, montuje słupy oświetleniowe, wykonuje odwodnienie drogi i przebudowę sieci. Zakończenie inwestycji o wartości ponad 115 mln zł zaplanowano na wrzesień 2021 r.

W przygotowaniu jest też osiem obwodnic ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap), obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 i obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 są aktualnie na etapie oceny ofert złożonych w przetargu na wykonanie dokumentacji. Ponownie ogłosiliśmy przetargi na opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) dla obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28 i obwodnicy Przemyśla w ciągu DK28/77. Na etapie prac przygotowawczych (uzyskiwanie DŚU) są obwodnice Brzostka i Kołaczyc, obwodnica Jasła oraz obwodnica Pilzna. Wszystkie w ciągu DK73.

Pozostałe zadania drogowe w przygotowaniu  

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno - Jasło, budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka.

Dla rozbudowy S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka, o długości ok. 15 km, polegającej na dobudowie drugiej jezdni, trwa opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie jesteśmy po zakończeniu akcji informacyjnej i przed posiedzeniem Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem oceny koncepcji programowej.

Na etapie przygotowania jest również droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko, dla której opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem.

W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego, a w lipcu br. w reżimie sanitarnym przeprowadził spotkania informacyjne ze społeczeństwem w ramach tzw. akcji informacyjnej w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. Ze spotkań sporządzony został raport, w którym zawarto wszystkie postulaty, a część z nich uwzględniono w dokumentacji. Wyniki akcji, głosy społeczeństwa oraz samorządów, zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej dla tego zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, którego złożenie planowane jest w III kwartale 2021 r.

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy odcinka DK73 Pilzno - Jasło. Wykonane i zatwierdzone zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W bieżącym roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a wykonawca aktualnie opracowuje raport oceny oddziaływania na środowisko.

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników

42616

Foto: GDDKiA / DK28 Siepietnica-Trzcinica

Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak: budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

Obecnie realizowana jest rozbudowa siedmiokilometrowego odcinka DK28 Przemyśl – Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Wykonawca prowadzi prace związane z robotami ziemnymi, tj. rozbiórka istniejącego nasypu, ulepszanie warstw nasypu spoiwami i wykonywanie nasypów. Ponadto realizuje prace w zakresie przebudowy oraz budowy sieci teletechnicznej i wodociągowej. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2022 r.

W tym roku zakończono kilka zadań drogowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w tym m.in.:

 • przebudowę skrzyżowania DK77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w m. Kopki na rondo wraz z chodnikami (wartość 3,7 mln zł),

 • doświetlenie przejść dla pieszych w m. Baryczka (DK19) i Kolbuszowa (DK9),

 • rozbudowę DK28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica (dł. 15 km, wartość ponad 35 mln zł),

 • rozbudowę DK9 w Rudnej Małej (wartość 4 mln zł),

 • budowę miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK94 w m. Przeworsk,

 • budowę chodnika w m. Tarnowska Wola w ciągu DK9 (dł. 1,8 km, wartość: 980 tys. zł),

 • budowę chodnika w m. Jadachy w ciągu DK9 (dł. 0,9 km, wartość: 395 tys. zł),

 • budowę ekranów akustycznych przy obwodnicy Jarosławia (DK94),

 • budowę zatok autobusowych w Kamieniu (DK19).

Źródło: GDDKiA

02-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

budowy-drog-na-podkarpaciu-podsumowanie-roku-foto-6471-00r2kc