OTRZYMALIŚMY: Oświadczenie marszałka Władysława Ortyla w związku z zarzutami poseł Krystyny Skowrońskiej

W związku z przedstawionym na ostatniej sesji sejmiku zarzutem Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej o podawanie przeze mnie nieprawdziwych informacji o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Województwa Podkarpackiego na 2015r. ponownie wyjaśniam, że subwencja ta zmniejsza się w stosunku do lat poprzednich pomimo utworzenia nowego źródła dochodów – dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Zmniejszenie dochodów budżetu w stosunku do roku 2014 z tytułu części regionalnej i wyrównawczej przy uwzględnieniu dotacji wynosi 55,9 mln zł. W kwocie tej nie ujęto zmniejszającej się także o 3,6 mln zł części oświatowej subwencji ogólnej.

Kwota subwencji na 2015r. wraz z nowoutworzoną dotacją jest najmniejsza od 2008r. pomimo wzrostu gospodarczego w kraju w tym okresie. Przedstawiam zestawienie kwot otrzymanych subwencji w latach 2008-2014 oraz planowanych do przekazania na 2015 – wg informacji Ministerstwa Finansów, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22 października 2014r.

ramkaZmniejszenie dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa jest wynikiem braku regulacji zabezpieczającej stabilność dochodów z tego tytułu i to zarówno w dotychczasowej jak i znowelizowanej ustawie. Ministerstwo Finansów opracowując zmiany przepisów w tym zakresie winno wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dochodów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i realizację nałożonych zadań oraz wywiązywanie się z już zaciągniętych zobowiązań. Apel o utrzymanie subwencji z budżetu państwa na poziomie roku 2014 Sejmik Województwa Podkarpackiego ujął w Uchwale Nr LI/1049/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa samorządów województw w 2015r.

Ministerstwo Finansów w dotychczas przekazywanych informacjach porównywało wyłącznie wyliczenia wysokości subwencji dla Województwa Podkarpackiego wynikające z obowiązujących do 2014r. zapisów ustawy o dochodach j.s.t. – uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją – oraz wynikające z przepisów zmienionych ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomijając fakt zmniejszenia subwencji w stosunku do lat ubiegłych. Na bazie takiego porównania przedstawiono tezę, że na nowych rozwiązaniach nikt nie traci.

Władysław Ortyl

Marszałek Woj. Podkarpackiego

Jeśli chcesz aby twój komentarz pojawił się natychmiast, skorzystaj z formularza Facebooka.

Napisz komentarz: